Яндекс.Метрика

Козкамандардын Манастын кырк чоросунан женилиши

Шуутум, эртелеп айтчы Канышка,

Эзиле бышкан эт тартып,

Эрлердин көөнүн жайласын.

Калтырбай шарап аш берип,

Кандырып суусун, чайласын!".

Кечээ кең Таластын боюнда,

Жылгындуунун оюнда,

Орошон* оң-сол ой кылып,

Атпай кыргыз чогулуп,

Алтымыш күнү той кылып,

Калкайдан келген мейманды

Кең Талас бойлоп кондуруп,

Каалаганын жок дебей,

Көөнү менен болтуруп,

Тумшуктун баары жетилип,

Душманы минтип кетилип,

Канаты карыш жетилип,

Кармашкан жоосу кетилип,

 Көзкамандын урушта

Ажыбай, Бакай эр аман,

Алмамбет, Чубак шер аман,

Серек, Сыргак тең аман,

Улама билгич кары аман,

Манастын кырк жайсаңы баары

                                                    аман.

Алты сан кыргыз аралаш

Абийир алып кайран баш,

Бээ сойгону бээ союп,

Төө сойгону төө союп,

Кантты кардай омуруп,

Сары майдан томуруп,

Дүнүйөнү жайнатып,

Баглан козу, ширин баш

Бүлкүлдөтө кайнатып,

Жолборсу он беш төлдөшүп,

Жолоп душман түк келбей,

Баатырларга теңдешип,

Уу ичкен Манас айыгып,

Жарасы текши жабылып,

Убайын көрдү журтунун,

Эми убайын тартпай камыгып.

Көк марал айдап, уй кылып,

Челише келген душманды

Чөл түшүрүп буй кылып,

Ак марал айдап уй кылып.

Атыша келген душманга

Арыстандар алышка келген буй

                                                   кылып,

Колу жетип Коконго

Кабары жетип Кашкарга,

Келберсиген баатырлар

Кең Таласта жатканда,

Бүтүн кундуз терисин,

Жарты бөлүп алышып,

Жарашыгын келтирип,

Багалекке салышып,

Күлүктү тандап байлашып,

Күндө болот кайрашып,

Булкунтуп буудан байлашып,

Бууруккан кеңүл жайлашып,

Күнгөйдүн жолун чалышып,

Күндө кабар алышып,

Чалкайган тоонун башына,

Чаап чыгып барышып,

Кайкалап кароол карашып,

Кайгуулдун* жолун талашып,

Аркайган аска төр ашып,

Алмамбет, Чубак жанашып,

Будурга чыгып турушуп,

Бугунун жолун буушуп,

Аркар атып союшуп,

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.