Яндекс.Метрика

Манас баатырдын Каныкейге уйлонушу

Айланы кандай кылабыз?

Эми акылын таап берчи?" - деп.

Эми арыстан Бакай кеп айтат,

Кеп айтканда деп айтат:

"Жакып, алтының болсо

                                      артынган,

Күмүшүң болсо тартынган,

Саналаш тандап, жолго алгын,

Эми сапарың болсун, аттангын.

Ушул кезде турасың,

Арбагын журттан арттырып,

Сен эми аяба малды тартынып.

Айлыңа турбай жайланып,

Алоокенин тушунда

Алтайга кеттиң айдалып.

Алтайдагы калмактын

Азабын тартып куурадың,

Айдап кеткен малыңдын

Аркасынан сурадың.

Арыстан Манас чыкканы

Аябай көөнүң жайланып,

Атаңдан калган Таласка

Кайта келдиң айланып.

Бир кезекте бай Жакып,

Дүнүйө жыйдың эпеңдеп,

Кайгыланып сен жүрдүң,

Каза жетип көз жумсам,

Талаага малым кетер - деп,

Көк жал уулуң - Каныкей деп

                                              калыптыр,

Эми айланы кандай кылалык?

Алып берип, жанын тындыргын,

Уулуңдун айтканына ылайык".

Бакайдын кеби кеп болуп,

Баары журтка эп болуп,

Абаңыз Жакып ошондо,

Ак чатырды бүктөтүп,

Алты атка кошун жүктөтүп,

Алтынды башка арттырып,

Ак килемден жаптырып,

Алты жигит элинен

Жолдош алып жактырып,

Кең Букарды бет алып,

Жакып үйүнөн чыкты аттанып.

Кошо чыкты атайы

Төлгөчү кара Төлөгү

Эрмектешип Жакыпка

Алыска сапар жөнөдү...

Кең Букарды карасаң,

Азанчысы аркырап,

Көчөлөрү жаркырап,

Текпир* айтып бакырып,

Коомат* айтып чакырып,

Башына селде чалынып,

Бөжөңдөгөн карысы

Мечитке кирет кагынып.

Канча түрдүү дүкөндө

Жайылуу турат дүнүйө.

Бай Жакып түштү калдайып,

Эми Каракандын үйүнө.

Ат алчуулар ат алып,

Арпа эмес, мейиз жем салып.

Бай Жакыптын баркы бар,

Манастын журтка даңкы бар.

Кабылан Манас баатырдын

Төгөрөктүн төрт бурчка

Тегиз маалим салты бар.

Букардын каны Каракан

Бузукта жок санаасы,

Жаңыдан чыккан атанып

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.