Яндекс.Метрика

Бакайдын атасы байдын Алтайга барыши

Алар жылкы алыңыз,

Бери келгин мага - деп,

Неге асылып калдыңыз?".

Ушуну айтып Жайсаңбай,

Бура тартып калганы.

Аны көрүп Нескара

Атына камчы салганы.

Нескара менен маңгулдар

Карсылдакты салганы.

Жайсаңбайдын маңгулдар

Төө мылтыгын жактырды,

Күркүрөтө аттырды.

Төө мылтык үнү күркүрөп

Нескаранын көп кошуун,

Тула бою дүркүрөп,

Кайра качып калганы.

Аскерин тосуп Нескара,

Айкырып камчы салганы.

Нескаранын көп колу

Кайрылып чабуул кылганы.

Каптаган колго чыдабай,

Айлынан качты Жайсаңбай.

Кыз-келинин кармашып,

Дүнүйөгө жармашып,

Олжо-буйла талашып;

"Орчунун алып койдуң", - деп,

Ороңдошуп сабашып,

Жылкы тийип, мүлк алган 

Чала кытай Нескара,

Чабылды Жайсаң бечара.

Кармаарын билип шекинип,

Качты Жайсаң бир тоого,

Токойго кирип бекинип.

"Кармап алып сойбой!" - деп,

Нескара жүрөт өкүнүп.

Катындар ыйлап, буркурап,

Колго түшпөй калганы

Кокту, жылга, тоо-ташка

Качып кирди дыркырап.

Нескаранын көп колу

Ошо күнү конушту,

Ою менен болушту.

Эртесинде аттанып,

Эрдемсинип шаттанып,

Он бешке толгон жаштуудан,

Ошондой кара чачтуудан,

Көчтөн чыккан көрктүүдөн,

Көмкөрө кундуз бөрктүүдөн

Жүз отуз кыз алыптыр.

Эмчеги тикчей, эти арык,

Эптүү сулуу келинден

Эки жүз колго түшүптүр.

Кер маралдай керилген,

Төөнүн баары бакырып,

Эшекти көрсөң, айкырып,

Уй мөөрөдү күңгүрөп,

Кой маарады дүңгүрөп.

Кыймылдатпай кол-бутун

Кишилерин байлатып,

Ангрен жолго салыптыр;

Жылдырып малын айдатып,

Көтөрүшкөн көп тууну.

Эми жолдон көрүп ал

Кулак тунган көп чууну.

* * *

Муну мында таштайлы,

Манастан кабар баштайлы.

Жакыптан кабар барыптыр, -

Аймаңбоз минип болкоюп,

Ак найза колдо койкоюп,

Накери* бутта чойкоюп,

Тегеректен чакырып,

Төрт жүз аскер алыптыр.

"Төрөм, төрөм, төрөм" - деп,

Баарысы тегеректеп калыптыр.

Ала байтал, куу найза,

Шоодураган көйкашка.

Алмалуу кыя жол менен,

Кылкылдаган кол менен,

Айбаттанып, акырын,

Аскердин алдын жапырып,

Жазайылды жаткырып,

Күлдүр мамай мылтыкты

Күркүрөтө аттырып,

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.