Яндекс.Метрика

Баатырдын торолушу

Бай Жакып уктап калганы.

Белги болуп өрнөгү

Жакып урматтуу бир түш

көргөнү.

Байбичесин ойготуп,

Балкып айтып бергени:

"Кукулуктап үн чыкса,

Куштан башка үнү бар,

Куйрук-башы жаркылдайт,

Куудан аппак жүнү бар.

Саңоор жүнү* - сары алтын,

Таканак жүнү* - баары алтын,

Чырымтал жүнү - чылк алтын.

Текөөрү болот темир дейт,.

Серпкени өлгөн себил* дейт.

Тумшугу болот тукжур дейт,

Тырмагы болот канжар дейт.

Жубар* менен жуулган

Жибектен боону тагыпмын.

Ай мунарын жем кылып,

Абдан сыйлап багыпмын. '

Күмүштөн боо тагыпмын,

Күпкөлөп жүрүп багыпмын.

Асмандагы канаттуу

Айбатынан учалбай,

Жерде жүргөн аяктуу

Жылып чыгып качалбай,

Ага конорго туур жайладым.

(Алача моюн ак шумкар

Ага кошо байладым.

Билдим бир жакшылык

болорун.

Анын качан болорун,

Бирок билалбай шорум

кайнадым.

Байбиче анда кеп айтат,

Бар тилегин эми айтат:

"Эритет экен кудайым

Жүрөктөгү музуңду,

Башка жанга билдирбей

Жакынга айткын ушуну.

Ээн калган көп малдын .

Несин аяп коёлу;

Эртеңден баштап эл жыйып,

Эч болбосо элүү-кырк мал соёлу*.

Келтирген окшойт кезине,

Кейкее басып Бакдөөлөт

Жакыптын келди өзүнө:

"Байкасам, байым, түш

көрдүм,

Башкача сонун иш көрдүм,

Боз-ала туйгун боосу жез,

Боору кара, мойну кез,

Оң колуңа алыпсың,

Оболото салыпсың

Сол колуңа алыпсың,

Сонону көздөй салыпсың.

Бопуладың, үндөдүң,

Талпынып конду колуңа,

Салганыңдын баарысы

Далдайып жатты жолуңа.

Байбиченин үйүндө,

Балдагы алтын туурда

Басса конбой талпынат.

Канатынын куусуна

Канча жандар чарпылат.

Куп айтамын жалган жок,

Куу кемпир куру калган

жок".

Ушу кандай түш экен?

Баркырады бай Жакып,

Балага чучкак киши экен:

"Көргөн.болсон түшүңдү,

Оңдосун алла ишиңди.

Бүгүнкү түнүм кандай түн?

Кечеги күнүм кандай күн?

Такаатым турбай боюма

Ар неме кирди түшүмө,

Айраң болуп турамын

Кемпирдин айткан ишине.

Арбыныраак мал союп

Жорутсак белем бул түштү.

Жараткан өзү жар болуп,

Көңүлгө келген жумушту".

Жакыпты көздөй бет алды,

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.