Яндекс.Метрика

Баатырдын торолушу

Бакдөөлөт эми кеп салды:

"Неге аяйсын абышка,,

Бул ээн калган көп малды.

Байбиче айткан кеп экен,

Байкап турсам, айтканы

Баарыбызга эп экен.

Малың бар да, элиң жок,

Байкап турсаң өзүңдүн

Эл сурарга эбиң жок.

Сыңар жанга жол айтып,

Кубандырган кебиң жок.

Байбиче сөзүн кылсаңчы,

Малды аябай кырсаңчы.

Бала десен, карыйсын,

Пайдасы жок тарыйсың,-

Тарыган экен бейлин, - деп,

Таарынсаң мейли, эрим" - деп,

Бакдөөлөт токтой калганы,

Ачууланып бай Жакып

Сакалын жулкуп алганы.

Койчунун коңур күрөңүн

Токутуп Жакып миниптир.

Тоодой болгон абаңыз

Томсоруп жолго кириптир.

Адыр-адыр бел менен,

Аркар баскан жол менен,

Будур-будур бел менен,

Бугу оттогон жер менен,

Булуңдуу токой чер менен

Бастырып жүрдү айланып,

Баягы түшүн ойлонуп.

Кайта келди үйүнө,

"Эми кемпир макул,- деп,

Айтканыңды эп көрдүм,

Акбалтаны чакыр",-деп,

Баштуу, көздүү адамдар

Бери келсин мында,- деп. 

Бечара менен карыпка,

Берериңди чыңда,-деп,

Эркеги буудан ат болуп,

Эр жигиттер талашкан

Ургаачысын ар жерде,

Уруш-кыстоо бар жерде,

Калабалуу тар жерде,

Ак түлөөгө жараткан,

Камбар боздун үйрүнөн

Кармап келгин бир бээни.

Тогуз кара бээ болсун,

Токсон кара кой болсун,

Ушунун баарын сойгон соң,

Толуп жаткан той болсун.

Ак баш минген төө болсун,

Айлыңа келген эл тойсун".

Жер очокту ойдурду,

Жыйып, жыйнап баарысын,

Жыйырма кара сойдурду.

Кызматка кыркты тургузду,

Ушу күнү чакырды

Азган-тозгон кыргызды.

Барып келди каякка,

Кабар берди калмакка.

Эки күн этин бышырды,

Элдин алдын түшүрдү.

Табагын элге тарттырды,

Майга тоюп баарысы,

Кешигин кенен арттырды.

Эки күнү эт тартты,

Атын чаап эл кайтты.

Кетпесин деп тууганым,

Келип Жакып элге айтты.

Жаш калбады, карысы

Бай Жакыптын үйүнө

Жыйылып кирди баарысы.

Көңүлү жакын көсөмү,

Көкүрөк тунук чечени

Олтурган экен жыйылып,

Билермандын нечени.

Ошондо түшүн Жакып дагы айтат,

Түк таштабай, жай айтат.

Баянын айтып бүткөн соң

Байкаңарчы деп айтат.

Жакып айтып токтоду,

Жар-жоронун баарынан

Жалгыз жооп жок болду.

Сакалдарын тарашып,

Бирин-бири карашып,

Айталбады бир сөздү

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.