Яндекс.Метрика

Баатырдын торолушу

Тоңкойгон эчен тоо өтүп,

Мунарыктап көрүнгөн

Чет Бээжиндин шаарына

Жетмек болду ал желдет

Эсен кандын алдына.

Жаман кабар укканда,

Жакып жетти Балтага.

Айбаттанып Акбалта,

Акыл айтты канчага:

"Кабылан Манас баланы,

Кабак жерге багалы.

Аңдып калса калмактар

Айласын минтип табалы.

Намысы болсо жигиттин,

Жоого колтук ачабы?

Журтуна тийчү кереги

Жолборстун канын чачабы?

Айтып койгон адамдын

Малы-башын талайлы,

Карсылдатып сабайлы!

Билгизбей кармап алалы,

Койбой жүзүн дүйнөгө

Курмандыкка чалалы!"

Акбалта мындай дегенде,

Убаданы бек кылып,

Кыйноо тарткан кыргыз журт

Өлүп кетер шерт кылып,

Убайым сүйлөп буркурап,

Түп көтөрө кыргыз журт

Бекитти оозун чуркурап.

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.