Яндекс.Метрика

Баатырдын торолушу

Берениң Жакып нээтикен,

"Бар кудайым берген"—деп,

Баланы өптү бетинен.

Байбиче баланы алганы,

Балкайтып эмчек салганы.

Аябай бир той кылууну

Атасы ойлоп калганы.

"Малымды жыйып алайын,

Анжиян менен Алайга

Атайын кабар салайын.

Ага-инимдин баарысын

Башын кошуп жыяйын.

Кашкар деген кыштак бар,

Кабак-Арт менен Сары-Көлдө

Кабырга тууган кыпчак бар.

Калың келсин кыпчактар,

Чоң жыйынды кылайын.

Алчын, Үйшүн, Найманды,

Абак-Тарак, Аргынды

Тоюма кел деп айтайын;

Уругу тыргоот калмакты,

Коңшу олтурат бул дагы,

Кабар берип кайтайын.

Маңгулдун жыйып баарысын,

Кытайдын жыйып кыйласын,

Казынамды ачайын.

Кара малды чачайын.

Кордугун көрүп калмактын,

Конушун кошпой куруду.

Коңшу болуп маңгулга

Кор болду кыргыз уругу".

Айтып болуп ал сөздү,

Белди Жакып байлады.

Тегерекке барууга

Тогуз киши шайлады.

Чогултуп тогуз кишини,

Чакыргын деди ушуну:

"Кызыл чок кытай четинен,

Асты киши калбасын

Алтай тоонун бетинен.

Жетип келсин жаргендик,

Тойго келсин тотулук,

Калбай келсин кашкарлык,

Кошо келсин котондук.

Марал-Башы, Долонду,

Басып өткүн олорду*.

Самарканды, Жызакты,

Санатын айтып узатты,

Ортодогу, Кожонтту,

Олуя-Ата, Ташкенди,

Орчун Кокон, Маргалаң,

Иле менен Чүйүнө,

Кабарымды уккандар

Калбасын деди үйүнө.

Туурасы Эртиш суу болсун

Аягы Орол тоо болсун.

Бир чети Тебит* чөл болсун.

Күн чыгыш жагы кытайдын

Камбылдын мунар бел болсун...

Чакырарым тоюма

Ошондон берки эл болсун!

Той берем быйыл жайында,

Кай жерде деп сураса,

Үч-Арал деп дайында.

Өзү келсин өнөрпос,

Баары келсин балбаны.

Аталарын ээрчишип,

Кошо келсин балдары,

Байлап келсин күлүгүн,

Мага салсын түлүгүн.

Четине салсын чеченин,

Ала келсин аярын,

Мыктап келсин жолдошун,

Мен, аянбай урмат кыламын",

Чакыртып элди жиберди,

Жайкай конду шиберди.

Кедейлер киймин жамашып,

Келиндер чачын тарашып,

Кызматкер киймин жамашып,

Кыз балдар чачын тарашып,

"Кызык тойду көрсөк"- деп,

Кылайтпай күнүн санашып,

Азаматтын баарысы

Аргымак жалын тарашып,

Ай кылайтпай санашып,

Күн айланды күзүнө,

Жакыптын айлы конуптур

Үч-Аралдын түзүнө.

Көргөндүн көөнү бөлүндү,

Арт жагында баланын

Кара-көк жалы көрүндү.

Кара-чаар кабылан

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.