Яндекс.Метрика

Баатырдын торолушу

Капталында чамынды,

Көсөө куйрук көк арыстан

Оң жагынан камынды.

Нур төгүлүп жолуна,

Баланын "Манас" деп аты

         табылды.

Акыл жетпес ойлонуп,

Туулган бала Манастын

Оң ийнинен бир жыттап,

Сол ийнинен бир жыттап,

Күр-күр этип толгонуп,

Берен менен арыстаны

Кошо жатты комдонуп.

Саратандай кыйгаштап, .

Уксуз жерден жол баштап,

Акырын айтты бек таштап,

Абаң Балта кеп баштап:

"Сары адырмак сабыргак

Белди табат экенбиз,

Киндик кесип, кир жууган,

Жерди табат экенбиз.

Паана берип жараткан,

Элди табат экенбиз.

Билсең кадыр түн келди,

Ойлоп көрсөң сен Жакып,

Бизге бир жакшылык тиер күн

     келди.

Туулганда кара жер

Токтоно албай термелди,

Аты Манас бул бала,

Байкасаң бизге шер келди.

Кече чалышарга чама жок,

Алышарга айла жок

Кара калмак, көп манжуу

Төбөбүздөн басканда,

Кече, быт-чыт кылып туш-туштан,

Баарыбызды чачканда,

Кордукту койбой салганда,

Мал менен башка ээ кылбай

Такыр талап алганда,

Кол-бутубуз байланып,

Кордук көрүп айдалып,

Капаланып кайгырып,

Өз туугандан айрылып,

Белгилесек каран түн,

Бендеде болгон эмес мындай күн!

Бирөөбүз түшүп Эренге,

Бирөөбүз түшүп кетиппиз

Чыкпай турган тереңге.

Кириптер болуп кордукка,

Башыбызды тозгонбуз.

Кече, чоң Чокмор салган зордукка.

Ушул бир бала чоңойсо,

Сени беките турган бел болор.

Керише келген душмандан

Сенин кегиңди алар эр болор.

Жакып, сенин үзүлгөнүң уланат,

Чачылганың жыйналат,

Жакып, сенин көөдөндөн капаң

      чачылат,

Өрттөнгөн жүрөк басылат.

Аман уулуң чоңойсо,

Сенин умачтай көзүң ачылат".

Акбалта айтып турган кеп.

Балалуу болдуң Жакып деп.

"Сенин, агарып таңың аттыбы?

Сенин, кызарып күнүң келдиби?

Аты бир Манас кабылан

Айкөлдү* кудай бердиби?

Көрсөң бир ичте душман бар,

Көз көргүс жерде душман бар.

Алыста жатат Эсен кан

Уламадан кеп уктум,

Бул кыргыздын журтунан

Бала издетти деп уктум.

"Кыргыздан Манас чыгат"-деп,

Канына айтып далайды,

Билген экен ушуну

Казыналык аяры

Манасты издеп Эсен кан

Калайманды салды дейт.

Тутанып өлгөн кызталак

Туш-тушка кабар кылды дейт.

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.