Яндекс.Метрика

Баатырдын торолушу

Эр Жакып көзүн жаштады

"Байбичең тууду мыкты уул,

Байкасаң, Жакып, сөзүм бул.

Баркыраган табышы

Тай чабым жерден угулду;

Олтурат элем үйүмдө,

Окшуп-окшуп жүрөгүм

Оозума келип тыгылды.

Каралашкан катындар,

Кармалашкан келиндер,

Жашы менен кары айтат,

Жалпы аламан баары айтат.

"Бар! Бар!" ыйлап түштү дейт,

Орогондо чиренсе

Отуздагы кишиден

Ошондо да күчтүү дейт.

Бала да болсо мыкты дейт

Байбичеңдин боорун

Балчыктай кармап чыкты" дейт.

"Сүйүнчү!" -дейсиң –жакшы кеп

Сүйүнгөн менен Жакыпка

Чыныңды айтсаң болбойбу

Дүнүйөдөн какты деп

Эй, ботом, өлөңдүү жерге өрт

    койгон

Бир өткүр бала десеңчи

Өз журтума чуу салчу

Жеткир бала десеңчи

Кара сууга кан куйган

Бир канкорду тууган белем, дейм.

Калайыкка чаң салган

Бир анкорду тууган белем, дейм.

Кызыл-тазыл көрүнсө,

Кыздардан ала качат де,

Баралына келгенде

Менин малымды суудай чачат де.

Баласы боорун алыппы?

О, ботом, байбичем аман

        калыппы?"

Анда Акбалта кеп айтат,

Ачууланып бек айтат:

"Балам жок дейсин, майышып,

Каран жок дейсин, кайышып.

Балага жаны жетесиң, -

Байкушум Жакып нетесиң?

Баладан малды жуук көргөн

Бакыл* киши экенсиң.

Бекинем малга деп жүрүп,

Байыйман өлөр бекенсиң.

Же берериң болсо, берсеңчи,

Бере албасан сен, Жакып,

Же бербеймин сага десеңчи.

Айтарың болсо, айтсаңчы;

Айтар малың жок болсо,

Мен азыр үйгө кайтсамчы".

Каарына Балта алганы,

Ал сөзүнө Жакыбы

Арсаңдап күлүп калганы.

"Андай болсо Акбалта,

Эркеги буудан ат болду

Эр жигитке тараттым.

Ургаачысын, баарысын

Ак түлөөгө жараттым.

Үйүрү үч жүз болуптур,

Жашы үч асыйга толуптур*

Камбарбоздун үйрүнөн

Каалап туруп тогузду ал.

Төөдөн алгын төртөөнү.

Төрт түлүк малдан төрт тогуз,

Балтам сага жетеби?

Калганы болсо Акбалтам,

Катындардан калпып ал,

Кыз балдардан кымтып ал,

Келиндерден кетип ал.

Сүйгөнүңдү сүйрөп ал,

Каалаганың кармап ал,

Жээк жергемен жетип ал.

Жетер бекен айтканым,

Сенин сүйүнчүңө Балта чал?".

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.