Яндекс.Метрика

Баатырдын торолушу

Байлаган аты кырк сегиз,

Баары күлүк тептегиз.

Айылдагы адамдар

Арбып-дарбып минишип,

Апкаарып жолго киришип,

Тоого чапты топтошуп,

Адырга чыкты анталап,

Бөксөгө чыкты бөлүнүп,

Талаага чапты дабырап.

"Бай Жакып кайда кетти?" — деп,

Баары жүрөт жабырап.

Эркектен неме калбаптыр,

Эки атты бирөө албаптыр,

Кермеде жылкы калбаптыр,

Кедеңдей басып Канымжан,

Келип ордун караптыр.

"Кеткен экен Акбалта

(Кетсе ишке жараптыр).

Керменин несин карайын,

Эми үйүмө барайын".

Басып келип Канымжан

Башын үйгө салыптыр.

Үтүрөйүп Акбалта

Үйдө олтуруп алыптыр.

Көрө салып, Канымжан

"Көтөк!" — деп чоочуп калыптыр.

"Абышкам, сен дүйнөдөн тойдуңбу?

Атпай журт алган олжодон,

Бирдеме албай койдуңбу?

Сүйүнчүгө шайлаган,

Кызыр чалган Жакыбың

Кырк кара боз байлаган.

Кырк жылкыдан бирди албай,

Сенин кандай шоруң кайнаган?!".

Акбалтанын катыны

Ачууланып акыры,

Айтып муну салганы.

Акырайып Акбалта

Катынга карап калганы

"Эй, кара жолтой Канымжан,

Акылың бүгүн кагылган.

Айылда канча адам бар,

Короолош канча коңшу бар,

Козголгончо ордуман

Коёбу мага ушулар?!

Эркек, кызын аңдабай,

Эки жагын карабай,

"Эр Жакыпка барам" — деп,

Эбак чаап кетиптир.

Эгем берер ырыскы

Албай койсо Жакыптан,

Акбалтага нетиптир!

Азыр атка минерге

Келбейт менин дарманым.

Канча күндөн бер жакка

Каралашьш жүрөсүн,

Канча сенин алганың?".

Акбалта айтып салганы,

Суп чепкенден бирөө экен

Канымжандын- алганы.

"Эки элечек, бир чапан,

Мына менин олжом"-деп,

Эрине таштап салганы.

"Элким атым Көкчолок,

Эңишке кантип чабамын.

Элирип кеткен Жакыптын

Элесин кайдан табамын?".

Акбалта айтып болбоду,

"Барсаң, барсаң, байым", — деп,

Катыны камап койбоду.

"Булут минип учса да,

Буюрбаса, калбайбы,

Буюрган киши албайбы.

Кур чапкан куру калбайбы,

Кууп жеткен олжо албайбы.

Көкчолок минип чабарсың,

Кокустан Жакып табарсың!".

Барбаймын деп айталбай,

Бармай болду Акбалта

Катындын сөзүн кайтарбай,

Байлап койгон Көкчолок

Басыгы ылдам шайтандай.

"Жададым үйдө жатып, - деп,

Табылар бекен Жакып" деп,

Акбалта жолго салыптыр.

Куп жөнөтүп Канымжан

Кубанып карап калыптыр.

Айылга жакын көмүскө

Азганакай жабырда,

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.