Яндекс.Метрика

Алмамбет баатырдын Манаска келип кошулушу

Кол сунууга жарабай,

Абакеси Бакайга

Кол узатты жайма-жай.

Абасы Бакай кол берди.

Эр Бакайдан кол алып,

Эр Алмамбет баатырың

Төр жагынан жол алды.

Төрө Манас баатыры

Колун сунуп акыры,

Айбатына Алмаңдын

Козголду Манас акылы.

Оңолгон Алмаң боруму,

Ортодон алды орунду.

Чарт айрылган эрини

Алмаңдын ачкалыгын билиптир:

"Алып кел ылдам тамак" - деп,

Эр Манас ашпозго буйруп

                                         ийиптир

Бал чайкаган кымызды

Баатыр Мажик көтөрүп,

Эки жигит кириптир.

Кош колдоп аяк сунуптур,

"Абакеме сунгун" - деп,

Алмамбет айтып туруптур.

Эр Бакай эрдин малыптыр,

Эми Алмаңа сунуп калыптыр.

Алмамбет алып аягын

Асти билдирбесем - деп

Ачкалыктын баянын,

Азгана жутту кылт этип.

Өзөгүнө түшүптүр;

Өбөктөп Алмаң шылк этип

Көзү илинип кор этип,

Көкүрөгү кыр этип,

Кирпикке кирпик илинип,.

Илингени билинип,

Өлүп барып тирилип,

Баш көтөрдү баатыры,

Арыстан Алмаң эс алып

Тамагын ичти акыры.

Олтуруп боюн тер басып,

Ордуна келди акылы.

Ойлонуп Манас кеп айтат:

"Ой, азамат, - деп айтат. 

Асынганың алмабаш*,

Атканын жутчуу милте окшойт

Астыңдагы Кылжейрен

Алыстан келген жылкы окшойт

Кай жерде болот жериниз?

Кабарын айтып бериңиз.

Качан мында келдиңиз?

Кайда болот элиңиз?

Учураштык бул жерде,

Нуркуңуз болгон кай жерде?

Көз көрүштүк бул жерде,

Көбүңүз болот кай жерде?".

Жоо бөрүсү эр Алмаң

Жоопко кирди бермекке.

Кулак салып эр Манас,

Куп тыңшады эрмекке:

Ой жетпеген иш издеп,

Оң караган киши издеп,

Ооп жүргөн бир жанмын.

Ат жеткисиз жол издеп,

Азып жүргөн бир жанмын;

Анымды билер адам жок,

Басып жүргөн бир жанмын.

Кетмен өтпөс кериден,

Келер бекен суусу - деп,

Какыраган жеринен

Кечээ күндүз арыгын

Казып жүргөн бир жанмын.

Күбүрөп аккан дайраны,

Бойлоп жүргөн бир жанмын.

Түлкү жүрбөс түмөндү

Жойлоп жүргөн бир жанмын.

Карсак жүрбөс калыңда

Карайлаган бир жанмын.

Кара башым өлүмгө

 

 

© Copyright 2004-2020. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены.