Яндекс.Метрика

Алмамбет баатырдын оз элинен келиши

Кылжейрен кайран тулпары

Алдыдагы дубалдан

Алыс кетти түйүлүп.

Андан өтүп алган соң,

Алмамбет, Мажик сүйүнүп,

Жыгылат десе Кылжейрен

Төрт аяктап тик түштү.

Теги эле катуу, бек түштү.

Дубалдан ыргып түшкөндө,

Эми ажалым жетти деп,

Астымдагы Кылжейрен

Буту кыйрап кетти деп,

Кагып койсо оозун,

Ыргыштап жүрөт алдында.

Кылжейрен тулпар мал аман,

Кыймылдаса теңселип,

Үстүндөгү жан аман.

Күч менен тамга урунуп,

Көк ала качан келет деп,

Созуп мойну суурулуп,

Калдыбы деп кокустан,

Секиргенде мүчүлүп,

Бир мүчөсү үзүлүп,

Кайрылып кайта караса,

Көк ала, Мажик дын аман.

Ээр белдей муздакты

Аша качып жөнөдү.

Жанындагы Мажиги

Кошо качып жөнөдү.

Бөксөгө мөндүр жаадырып,

Жакага шыбыргак шамал салдырып,

Түзөң жердин баарысын

Жөө туманга алдырып,

Жайлап жатып кутулду.

Дайра ташып, көл толкуп,

Далай кыя бузулду...

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.