Яндекс.Метрика

Озу келип катылган Шоорук кандын кыргыздардан женилиши

Шоорук кирди сарайга,

Шоораты* кетти далайга.

*  *  *

Тартуу келген кыздардын

Таттуу болду сөздөрү.

Тандаганга бу кыздар

Өзү каалап тийсин деп,

Тандасын деп өздөрү,

Кыраандар күлдү каткырыл,

Кыздарды минтип шаштырып.

Ойрондор турду жардашып,

Ортодогу отуз кыз

Көпчүлүккө көз салып,

Кыдырата карашып,

Кыздар болсо тек турду,

Бир-бирине жанашып,

Сен каалагын деп турду.

Чоролор кирди кыйкырып,

Мейли кары, мейли жаш,

"Бейбак кыздар, көзүңдү ач!

Самап турган силерди

Сандаган черүү эл болот.

Кайсы бирин кааласаң,

Кармаганың эр болот".

Оолугушуп кыздарга,

Оңдонушуп бойлорун,

Мени кармар бекен деп,

Оодарып кызга ойлорун,

Кырдап кийип бөрктөрүн,

Кыз үчүн оңдоп көрктөрүн,

Сай кашканын баарысы -

Жашы менен карысы -

Сакал-мурут тарашып,

Жардап кызга карашып,

Тамаша сөзүн айтышып,

Жамандыктан кайтышып,

Көзүн кызга салышып,

Көркүн оңдоп кай бирөө,

Көрөр бекен мени деп

Көбүрөөк сүйлөп калышып,

Курчап турду кужулдап;

Кайсы бирөө урушуп,

Сен илгери турдуң деп,

Ачуусу келип куучундап,

Ортодо кыздар турушуп,

Теги койбой алат деп,

Тийүүгө моюн сунушуп.

Кара турат, кан турат

Каалайт экен бизди деп,

Канча түрдүү жан турат:

"Уругу кыргыз эл экен,

Улугу Манас эр экен.

Эркибизге койгону,

Кааламак бизге эп экен.

Камалып турдук канчалык,

Кадыр кылды мынчалык".

Мына ушуну ойлонуп,

Алда нече толгонуп,

Каалаганын кармоодон

Кыздын баары кысылып,

Ырас коркуп кай бирөө,

Ыраңдары бузулуп,

Эсиң чыкпа урган деп,

Бир-бирине шыбырап,

Ыйлаганың тим тур деп,

Эриндери кыбырап,

Ботодой көзү жоодурап,

Болоттой чачы шоодурап,

Сүйгөнүңдү карма деп,

Астыртадан кобурап,

Шуттуусу* көзүн салышып, Сумсайышып калышып,

Эстүүлөрү элдиреп,

Эмне күнгө келдик деп,

Эне атадан айрылып,

Эрге тийип өлдүк деп,

Эгем башка салган соң,

Не да болсок көрдүк деп,

Шуттуусу күлкү башташып,

Момуну көзүн жашташып,

Кичүүсү айтып улуусун,

"Кишиден башка бою узун",

Каалоого болбой камалып,

"Ушу киши болбой курусун",

Улуусу айтып кичүүсүн,

"Кысылбай барып кармай кой,

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.