Яндекс.Метрика

Алооке кандын баатыр Манастан коркуп качышы

Булагы агып, ташыган,

Милтелүү булбул сүйлөгөн, –

Кызыгы артык дүйнөдөн.

Тоту куш куйрук сүйрөгөн;

Асем тоту деген бар,

Адамдын тилин сүйлөгөн.

Көлүндө бака чардаган,

Көгүндө күкүк сайрагаң,

Бир-бирине окшошпой,

Миң түрлүү гүлдөр жайнаган.

Атагы жок, аты жок,

Андан бетер көп жатыр

Адамга пайда майдадан.

Бакма кылган шери бар,

Байкабай кирген адамдын,

Барса келбес жери бар.

Тайбастан* тапкан үчү бар,

Бир тайбастын өзүндө

Токсон жолборс күчү бар.

Кылыч куйрук баяс* бар,

Кызыл аюу саяс* бар.

Маймыл дарек деген бар.

Жабыр баян* бир жандар

Пил, керкти жеген бар. 

Кериги бар, пили бар,

Мамонттун дагы бири бар.

Жолборсу он үч төлдөгөн,

Ошолордун баарысы

Бирин бири көрбөгөн.

Катын аюу Кетелик,

Карышкырдан жүз баккан,

Ажайыбын нетелик.

Илбирси бар, чөөсү бар,

Желмаян, Айса төөсү бар,

Мүйүзү бар аты бар,

Жан бүткөндүн баарысын

Күткөн экен каркыбар.

Алоокенин өзүндө

Ар ишти билген аян бар,

Коё берген көлүнө

Алтымыш кулач жаян бар.

Чоңдугу аттын башындай

Салагын деген чаян бар.

Ажайыпка киргизген

Алты жүздөй кулан бар.

Ажыдаарды багыптыр,

Төрт жүз кулач узуну,

Жети таш* жерден оп тартып,

Жеп коёт экен кишини.

Жалгыз канат кушу бар,

Куштун аты өгөрөк,

Шалдыр кирпи деген бар.

Алооке бака баккан чарадай,

Чулу сөөк төгөрөк,

Аркардан багып миң кылган,

Асемди мындай ким кылган?

Кулжасын багып жүз кылган,

Ажайып койгон жерлери

Аяк-башы түшчүлүк.

Ар орунун түз кылган,

Маралды багып мал кылган,

Байкап көргөн кишинин

Акылын жоюп дал кылган.

Алтын комуз – домбура,

Колдоруна алган бар.

Дүйнөдө болгон тарыхты

Түркүн-түркүн чалган бар.

Акын кыздан алтымыш,

Ар түрдүү оюн салган бар.

Кыл тагылткан кыягы

Кыйын окшойт сыягы.

Куралы деген жылкы бар,

Куйган чоюн туягы,

Алоокенин дагы бар,

(Нурку турган чагы бар)

Дайрадан алган арыгы,

Арзан эмес, ойлосоң,

Алоокенин калыбы.

Падышалык багы бар,

Казандай күрсү көтөргөн

Төрт жүз балбан дагы бар.

Акындар айтып жомокту,

Аңгемесин көргөндөр

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.