Яндекс.Метрика

Араниктеги согуш

Октун заары кетер деп,

Үшүнтпесең бекер деп,

Кажырдын өтүн алышып,

Кашкулак өтүн табышып,

Аюунун өтү барбы деп,

Аркы-терки чабышып,

Сурап жүргөн дагы бар.

Жакын тууган өлгөндөр

Күйөрүм деп өкүрүп,

Чуулап жүргөн дагы бар.

Боору бүтүн, башы эсен,

Аман калган кошуундар,

Мусулман көмүп өлүгүн,

Тыныктырып көлүгүн,

Жатып тынчтык алыптыр.

Каңгайдын кылган ишин көр,

Кыргын тапкан кишин көр.

Өмөлүп душман кириптир,

Өлүгүнүн канчасын

Кангайдын малы кайда деп,

Уулап жүргөн дагы бар.

Баатыр Манас кошууну,

Бүгүн тынчтык алышып,

Жатып калган чагы бар.

Алты күн болгон урушта,

Айгайлашкан жулушта,

Толгон оён өлүптүр,

О дүйнөгө барыптыр,

Орунун жерден алыптыр,

Бурак атын токушуп,

Жаназасын окушуп

Отко жагып ийиптир,

Канчасын таштап салыптыр

Типтик казып, ор кылып,

Таманын көккө каратып,

Башын жерге таянтып,

Көмгөн болуп алыптыр.

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.