Яндекс.Метрика

Каныкейдин Манасты олумдон куткарышы

Тилекти кудай берди – деп,

Эми үзүлгөн болот уланып,

Кабыланды көргөндө,

Манас кандын кырк баатыр

Тегиз баары кубанып,

Ободон жылдыз жошулуп,

Көк жал шерге кырк чоро

Аман-эсен кошулуп,

Кайран Бакай из кууп,

Жээк менен сыдырып,

Жерге талаа кыдырып,

Мойнокчону ашты эле,

Үч-Аралды басты эле,

Өгүз-Ашуу, Тай-Ашуу,

Экөөнөн катар өттү эле,

Күнөс, Жылдыз, Кош-Талаа,

Андан да ары кетти эле,

Көзкаман көчү чубалып,

Амбал тоону этектеп,

Кутулдук - деп кубанып,

Каңгайга кабар салууга,

Каканчынын канына

Эсен кандын алдына

Сүйүнчүлөп барууга

Жаткан экен камынып,

Амбалдын тоосун жамынып.

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.