Яндекс.Метрика

Манастын атасына таарынып кетип, аштык айдаганы

Дүмүрөгөн тумшуктан,

Тике жолун төтөлөп,

Алып келди ошол чал

Эки өгүздү жетелеп

Шамыяны шайлалуу.

Жолугуп турган ошол чал

Кош жетелеп калганы.

Манас буурусунду кармады.

Жердин бетин ачканы,

Кочуштап тукум чачканы,

Ортоктошуп дан айдап,

Көксөсүн көк жал басканы.

*  *  *

Арадан канча ай өтүп,

Аштык бышкан күз жетип,

Кырманды кенен түзөтүп,

Баатырың чыканактап уйку алып,

Чырым этип тынч алып,

Жанбаштап жанды тындырса,

Жатып уйку кандырса,

Уйкудан чочуп ойгонуп,

Оң жагына толгонуп,

Карыяны караса,

Кызарып кырман толуптур,

Берен калган ак буудай,

Кызылы кырдай болуптур,

Баба дыйкан аксакал,

Манас уктап турганча

Белен кылып коюпуур.

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.