Яндекс.Метрика

Араниктеги согуш

Карада канын төгүлтүп,

Кайшлантып каңгайды

Туш-тушка кууп бөлүнтүп,

Бөрү тийген кой өңдүү,

Бөлүп-бөлүп жүрүптүр.

Мөндүлөтүп* сүрүптүр.

Ителги тийген таандай,

Элүүдөн-жүздөн бөлүнүп,

Эр Манас кирип барганда,

Каңгайдын каны төгүлүп,

Кабылан Манас баатырдын

Кырганына чыдабай,

Кеселик келди акырып.

Кезиккен жерден токтолбой

Ачууланып бакырып,

Аянбай кайрат кылганы,

Оолактан найза салганы.

Манас кылды айласын,

Түшүрө чапты найзасын.

Асабасы жайылды,

А тиги келген Кеселик,

Заманасы тарылды.

Найзакерден Кеселик.

Акылынан жаңылып,

Жаңылбаса неткени,

Каарын көрүп баатырдын

Кайра качып кеткени.

Аккула менен арыстаның

Шамалдай учуп жеткени.

Сыртынан найза салыптыр,

Ай далынын этек деп,

Сыр найза менен сайыптыр.

Ээрден көчүк кылтайып,

Үзөнгүдөн бут тайып,

Кеселиктин ошондо

Шайманы кетип калыптыр.

Каршы алдынан караса,

Күрөндү жетип барыптыр.

Күркүрөшү күндөй бар,

Сандыргалуу Манаска

Келип найза салыптыр.

Кез алдынан келген соң,

Душманын кудай берген соң,

Тура турган Манаспы?

Мубакүлдүү* найзаны

Булгап колго алганы,

Күрөндүгө салганы.

Саадак менен атам деп,

Огун кезеп алыптыр.

Киричтен огу чыкканча,

Эр Манас найза салыптыр.

Ооздон тийип найзасы,

Шилиден чыга калыптыр.

Күм-жан болду Күрөндү,

Караламан урушта.

Кабылан жанын үрөдү,

Күрөндүнү өлтүрүп,

Кеселиктин артынан

Кууган бойдон жөнөдү.

Кеселик качып алыптыр,

Аккула минген эр Манас

Артына найза салыптыр.

Даңгара атка өбөктөп,

Кеселик жөнөп калыптыр.

Бара жатып Кеселик,

Найзанын учун кармады.

Манастан тартып алууга

Балбан күчүн салганы.

Салган менен Манас кан

Найзаны сууруп алыптыр,

Кошуунунун ичине

Аралап качып барыптыр.

Ар тараптан Манаска

Каңгайлар балта, кылыч салыптыр.

Жалпы каңгай ичинде

Жалгыз Манас калыптыр.

Мөндүрдөн бетер ок атып,

Мөндүлөшүп* топ атып,

Жамгырдай кылып жаа тартып,

Жабуулашып* ок атып,

Жазайыл менен топ атып,

Жалпы каңгай көптөдү,

Жаалданып эр Манас

Жалгыздык зарпы өткөнү.

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.