Яндекс.Метрика

Алооке кандын кыргыздарды чабышы

Таласа тарпын коёбу?

Толгон кытай аз журтту,

Сабаса тарпын коёбу?!".

Бай менен Балта чамынды

(Кайрат минтип табылды):

"Көп эле болсо өлөбүз,

Өлбөй канча жүрөбүз?

Ажал жетип күн бүтсө,

Көр азабын көрөбүз.

Букара кылса Алооке,

Ууру кылдың дебейби.

Эбин таап айлантып,

Элдин баарын жебейби.

Артыкча башым барында

Айлымды кантип берейин!

Кутурган экен Алооке,

Ал ит менен кулжуңдашып

           көрөйүн!

Текечи бар, Шыгай бар, 

Кайраттуусу Акбалта,

Кайран Балта муну айтып,

Оозун жыйып алганча,

Боз ала желек, кызыл туу,

Кудай бетин салбай кал,

Бойбойлогон ызы-чуу.

Чан абага бурулуп,

Туш-туштан сан кол куюлуп,

Кара жерди чайпалтып,

Каканчылап чуу тартып,

Жез түтүк үнү чыркырап,

Жез най үнү дыркырап,

Найзанын башы кылкылдап,

Эми колдун башы былкылдап,

Балтачаны бөлүнүп,

Асты менен найзачаны көрүнүп,

Чаң обого бурулуп,

Тыргооту тыйпыл жыйылып,

Калкылдап көзгө көрүнүп,

Калмагы бөлөк бөлүнүп,

Жаңылбаган мергени

Жабылып каптап келгени!

Жан айласьш табалбай,

Шашкан кыргыз мындан көп

"Жаным калар бекен" - деп,

Тоо таянып энтеңдеп,

Качкан кыргыз мындан көп.

Карап турган канчалар,

Кара жандан түңүлүп,

Кайраты жок жамандар

Кытайлардын астына

Келин болуп жүгүнүп;

Ошондо кытай Алооке

Ордону бузуп кул кылып,

Катындардын баарысын

Кара элечек тул кылып,

Кайраттуунун баарысын

Камап, байлап, кул кылып,

Ороздунун ордосун

Түркүгүн сууруп алды эми,

Дүмөктү башка салды эми!

Алооке туруп кеп айтат,

Кеп айтканда нени айтат,

Кызыталак буруттун

Кызыгына кирели,

Кулжуңдап кетсе, кууратып,

Куйкасын кармап тилели.

Кызыталак буруттун

Жаккан отун өчүрүп,

Үч үйлүүсүн бир койбой,

Жалпы баарын көчүрүп,

Атаңа наалат буруттан

Алманды мыктап алалы!

Түпкү журттун түк койбой,

Түгөтө чаап кыралы!".

Жаа жамгырдай атылып;

Жер карарып түн болуп.

Көк бетнне чаң толуп,

Көргөнгө дүмөк күн болуп,

Аскер селдей каптады,

Ат жеткен жерин таптады,

Кайрат кылып кеп айтпай,

Текечи кан, Шыгай кан

Ала-Тоо бойлоп качканы.

Текечи, Шыгай кутулуп,

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.