Яндекс.Метрика

Жомок баши…

Чечендерди черткен сөз,

Бечелдерди чеккен сөз. 

Белес-белден бороондоп,

Беш удургуп өткөн сөз.

Кызыл бороон кыр менен,

Кыйкырык-чуу, сүр менен.

Сүрдүкпөгөн тил менен,

Кардыкпаган үн менен. 

Аркар баскан бел менен,

Булут шашкан жел менен.  

Катар арыш керген сөз, 

Кошо жашап келген сөз. 

Баласына атасы  

Энчи кылып берген сөз.  

Жайнап түшсө мөндүрдөй, 

Жалпы журтум терген сөз.

Андай болсо калайык,

Эми муну таштайлы.

Айкөлүңдүн өзүнүн,

Жомогунан баштайлы.

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.