Яндекс.Метрика

Козкаман менен Кокчокоз

Заманым жаман бузулду,

Төлгөчү Кара акжолтой

Төлгөсүн тартып төп айткан,

Ажал менен азапты

Бурмалабай бек айткан;

Эрдигинен оолуккан,

Эсил жанга жолуккан

Төлгөчү карап турсачы;

Андан кийин Көкчөкөз

Бул кордугун кылсачы!

Ырамандын Ырчысы,

Айлакердин сынчысы,

Ырдап айткан кебимди,

Канчалар кордук салганда,

Кайраным тапкан эбимди,

Ырчым карап турсачы;

Атадан кеткен Көзкаман

Анан кордук кылсачы! .

Үзүктөй калпак эр Шууту 

Кырк чоронун туйгуну

Айкырып найза сунушкан

Куугунду бирге куушкан,

Коюбуз бирге короолош,

Ашыбыз артык жоролош,

Артыкча Шууту эреним

Бул жерде карап турсачьг.

Кангайдан качкан какмарлар

Кордугун анан кылсачы!

Кайран баш анан өлсөчу,

Кара жер бетин көрсөчү.

"Колу күчтүү Байчором

Эрдигинен  оолуккан,

Мага он төртүндө жолуккан,

Туу түбүндө турарым,

Кааласа берген бир кудай,

Кара кашка тынарым,

Көрүп койсом кумарым,

Кандуу согуш, чуу чыкса,

Кайрат-медер кыларым

Карасам көзгө илинбейт,

Кайда экени билинбейт.

Кыстоону көрүп турамын,

Менин өлүп кетер убагым;

Кайда кеткен Байчоро аттуу

                                            ынагым?

Кайраным Байчоро карап турсачы,

Качырып найза сунсачы.

Анан Манас өлсөчү!

А дүйнө бегин көрсөчү!

"Кырктын башы Кыргылчал,

Кыркында көпкөн дыңгыл чал,

Ач кыйкырык салсачы,

Калмактар каран салганда,

Айкырып жетип Кыргылым,

Мени ажыратып алсачы!

Талыкпай найза суңуучу

Тазбаймат карап турсачы;

Анан кийин Көкчөкөз

Бул кордугун кылсачы!

Адам таппас акылын,

Абайлап карап олтурсам,

Ажыратып чыр салчуу,

Алат күн, Бозуул жакыным,

Арыстаным Бозуул алдымда

Абалым карап турсачы.

Кара кытай, манжуулар

Анан кордук мага кылсачы.

Бел байлаган белим жок,

Бекип жаткан жерим жок,

Кенедейде кезиккен,

Бирге таткан насиптен,

Кара сурдун сулуусу,

Аялзаттын нурдуусу

Каныкей менин теңим жок!

Он эки кыздын кенжеси,

Кудайдын сүйгөн пеядеси,

Каныкей карап турсачы,

Көкчөкөз менен Көзкаман

Кордугун анан кылсачы!

Тоону жаза муштаган

Акаяр эле балбаным,

Балбаным сенден ажырап,

 

 

© Copyright 2004-2020. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены.