Яндекс.Метрика

Козкамандардын Манастын кырк чоросунан женилиши

Чубак, Бакай, Алмамбет

Чуу түшүрүп баарысын,

Такыр кырып кетейин".

Жан аябай кайгырып,

Бир тууганы Көзкамандан айрылыгг,

Намысынан ардыгып,

Эми Алмамбетке жетерде,.

Бута бою жакындап,

Найза жанчып өтөрдө,

(Азыр кергүн өкүмдү)

Акбалтанын Чубагы

Айкырып найза көтөрдү,

Көкала санга бир салып,

Көкчөкөзгө кол салып,

Качырып мына жетти эми.

Жеткен жерден Чубакең

Көк кериктин үстүнөн

Көмө коюп өттү эми.

Кайрылып келип эр Чубак

Башын кесип салды эми.

Кымбатың Сыргак көйкашка

Кылыгы журттан бир башка,

Көкчөкөздүн кара кан

Кош колдоп уучтап абыдан

Жутуп-жутуп алды эми.

Күйгөн жүрөк басылып,

Күйүтүнүн баары жазылып,

Арыстан Манас айкөлдүн

Минтип өчү канды эми.

Көкчөкөз менен Көзкаман

Азапты минтип тартышын,

Талоонго түшкөн дүйнөнү

Таласка кайра артышып,

Жаралуу Манас көк жалга

Бурамалуу жез найды

Бурчтан кармап имерип,

Алты күлүк ат менен,

Алакандай кат менен

Эр Шуутуну жиберип,

Эр Шууту сапар тартты эми,

Суусамырды басты эми.

Эрдигинен оолукту,

Айкөл Манас шерине

Издеп келип жолукту.

Энкейип Шууту кеп айтты:

"Айкөлүм, сага акыры,

Алдам берди, - деп айтты. -

Күйгөн бир жериң басылды, Манас,

Күптүүнүн баары ачылды, Манас,

Көчүүгө качкын конуптур, Манас,

Сенкн көксөгөн чагың болуптур,

                                                        Манас!

Жылдызга качкын конуптур, Манас,

Сенин жыргалдуу жолуң болуптур,

                                                         Манас.

Сенин кымызы таттуу тууганың,

                                                       Манас,

 

 

© Copyright 2004-2020. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены.