Яндекс.Метрика

Алмамбет баатырдын Манаска келип кошулушу

"Балаңа издеп катынды,

Бастырып жүрдүм акыры.

Кыйыны барбы кыргызда?

Кадырлуу барбы казакта?

Ат жеткен жерден карадым,

Калк аралап сурадым.

Катынсыз турса Алмамбет,

Мен канткенде дууладым!".

Ушинтип Манас кеп айтты,

Мурду-башы былк этип,

Мурутунан бүлк этип,

Көргөнүн Алмаң эми айтты:

"Иш кылгын, баатыр, ойлоп, -

                                                   деп, -

Карабөрк менен Акылай

Катыным бар деп жүрүпсүз,

Азыркысын бойдок, - деп, -

Калыңдык менен кайгырбай,

Баатырдык менен байкабай,

Карабөрк менен Акылай

Катыным деп ойлопсуз.

Карап турсам, өзүңүз

Кадимкидей бойдоксуз".

Бул сөздү айтып салганы:

"Алмамбет сөзү ырас  - деп,

Астындагы Аймаңбоз

Моюнга чаап алганы;

Ар бир акыл ойлонуп,

Баатырыңыз бул жерден

Бастырып кетип калганы.

 

 

© Copyright 2004-2023. Кыргызский эпос "Манас". Все права защищены. Политика конфиденциальности.  Privacy Policy.